1-استخراج

2-اکتشاف

3-فرآوری و فروش بنتونیت ،تالک ،زئولیت و خاک های صنعتی

تماس بگیرید